Bez „klauzuli zawieszającej” w najbliższej aukcji OZE 2019 r.: znane jest stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie zmian wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy OZE (z 2019 r.)

Nowelizacja ustawy OZE z 2019 r., przepisem art. 26 wprowadziła tzw. „klauzulę zawieszającą”. Wymienionym przepisem ustawodawca „zawiesił” stosowanie niektórych przepisów ustawy OZE, dotyczących wsparcia finansowego wytwórców do czasu zajęcia stanowiska przez Komisję Europejską oceniającego wprowadzone zmiany pod kątem dopuszczalnej pomocy publicznej.

(nowe) Prawo wytwórcy do aktualizacji oferty w aukcji OZE szansą na osiągnięcie celu „3×20”?

Nowelizacja ustawy o OZE przyznała wytwórcom energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych prawo do aktualizacji oferty. Zliberalizowane podejście zniweluje ryzyko wytwórców związane z niewywiązaniem się z obowiązku wytwarzania energii odnawialnej na poziomie zadeklarowanym w pierwotnej treści oferty złożonej w postępowaniu aukcyjnym, co powinno zachęcić inwestorów do budowy instalacji i wytwarzania energii odnawialnej.

Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: o jakich ważnych terminach aukcyjnego systemu wsparcia powinien pamiętać wytwórca?

W tym roku zostanie zorganizowana i przeprowadzona ostatnia aukcja dotycząca sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2018 r. o odnawialnych źródłach energii. Z przepisów ustawy wynika, że ostatnia aukcja powinna być rozstrzygnięta nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r . Świadczy to o tym, że – co do zasady – Prezes URE zorganizuje i przeprowadzi aukcje w: 2019, 2020 oraz 2021 roku, co pozwala stwierdzić, że na zasadach konstytuowanych ustawą OZE przeprowadzone zostaną 3 aukcje.

Elektrownia wiatrowa a podatek od nieruchomości – kwestia nadal kontrowersyjna?

Wejście w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych spowodowało m.in. trudności w interpretacji (głównie przez podatników) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej. W NSA na rozpoznanie oczekuje obecnie ponad 100 skarg kasacyjnych dotyczących przedmiotowego zagadnienia.

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE

Nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z OZE, rozwiązania usprawniające funkcjonowanie systemu aukcyjnego oraz inne istotne zmiany dla korzystających z systemów aukcyjnych, małych wytwórców energii elektrycznej z OZE i podmiotów zamierzających wybudować elektrownie wiatrowe - o tym, i o innych zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE z dnia 7 czerwca 2018 roku.

Ocena inwestycji OZE pod kątem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed i po 25 września 2010 r.

W ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w przypadku gdy na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, powinny one zostać uwzględnione w studium oraz miejscowym planie. W toku postępowań administracyjnych można się spotkać z istotnymi rozbieżnościami w stosowaniu tych nowych regulacji.

Projekt Ustawy o OZE – Inteligentne opomiarowanie

Nowy Projekt Ustawy o OZE zakłada zainstalowanie u 80% odbiorców końcowych liczników zdalnego opomiarowania. Proces ten miałby trwać do 2020 r. i tym samym zakończyć erę odczytywania stanu liczników przez inkasentów. Jednakże Prezes URE zgłosił szereg zastrzeżeń dotyczących regulacji związanych z inteligentnym opomiarowaniem.