Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw[1], która weszła w życie 29 sierpnia 2019 r., prawodawca przyznał wytwórcom energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych prawo do aktualizacji oferty. Liberalne podejście ustawodawcy należy ocenić pozytywnie w kontekście zachęty dla inwestorów do budowy instalacji odnawialnych źródeł energii i wytwarzania energii odnawialnej. Zmiana parametrów oferty wybranej w postępowaniu aukcyjnym[2] , poprzez – miejmy nadzieję – większe zainteresowanie udziałem w aukcji OZE, przybliży Polskę do wykonania obowiązku udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym państwa, a także zniweluje ryzyko wytwórców niewywiązania się z obowiązku wytwarzania energii odnawialnej na poziomie zadeklarowanym w pierwotnej treści oferty złożonej w postępowaniu aukcyjnym.

W jaki sposób i w jakim zakresie wytwórca może dokonać aktualizacji oferty w aukcji OZE?

Częstotliwość aktualizacji oferty w aukcji OZE

Zgodnie z art. 79 ust. 9 ustawy OZE dopuszczalne jest dokonanie jednokrotnej aktualizacji oferty, która wygrała aukcję.

Zakres aktualizacji oferty  w aukcji OZE

Na mocy art. 79 ust. 9 pkt 1-2 ustawy OZE, prawodawca zdecydował, że wytwórca może dokonać aktualizacji oferty w następujących obszarach:

Po pierwsze, może zmienić – w stosunku do pierwotnej treści oferty – planowaną datę rozpoczęcia okresu korzystania z aukcyjnego systemu wsparcia, przy czym wytwórca musi uwzględnić:

  • obowiązek sprzedaży (po raz pierwszy) energii elektrycznej w określonym przez ustawodawcę terminie liczonym od dnia zamknięcia sesji aukcji. Zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 8 ustawy OZE sprzedaż energii po raz pierwszy w ramach aukcyjnego systemu wsparcia musi nastąpić w terminie 42 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, a w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej wyłącznie: energię promieniowania słonecznego – w terminie 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, energię wiatru na lądzie – w terminie 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, energię wiatru na morzu – w terminie 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji oraz
  • aukcyjny system wsparcia – zgodnie z art. 92 ust. 6 ustawy OZE – nie może trwać dłużej niż do dnia 30 czerwca 2039 r. (a w przypadku instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu do dnia 31 grudnia 2040 r.);

Po drugie, może zmienić – w stosunku do pierwotnej treści oferty – ilość energii elektrycznej, jaką planuje sprzedać w ramach aukcyjnego systemu wsparcia w kolejnych następujących po sobie latach kalendarzowych, począwszy od roku, w którym po raz pierwszy nastąpi sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w danej instalacji w ramach systemu aukcyjnego, przy czym łączna ilość energii elektrycznej (zadeklarowana w pierwotnej treści oferty) wytworzona w aukcyjnym systemie wsparcia nie może ulec zmianie

UWAGA! Na mocy najnowszej nowelizacji ustawy OZE ustawodawca wprowadził obowiązek wskazania planowanych (a nie definitywnych) dat rozpoczęcia okresu, w którym wytwórca będzie korzystać z systemu wsparcia (zastąpienie w art. 79 ust. 3 pkt 6 ustawy OZE wyrazów „zobowiązuje się” wyrazem „planuje”) oraz ilości energii elektrycznej z odnawialnych  źródeł energii przeznaczonej do sprzedaży w ramach systemu wsparcia, przy czym sprzedaż energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego poniżej 85% ilości tej energii określonej w ofercie nadal zagrożona jest sankcją (art. 168 pkt 15 ustawy OZE).

Po trzecie, może zmienić – w stosunku do pierwotnej treści oferty – moc zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna, przy czym łączna zaktualizowana moc instalacji nie może zmienić pierwotnej kwalifikacji instalacji, tj.:

  • zwiększenie mocy zainstalowanej nie może doprowadzić do wytwarzania w małej instalacji w przypadku wskazania w pierwotnej treści oferty, że wytwarzanie odbywać się będzie w mikroinstalacji,
  • zwiększenie mocy zainstalowanej nie może doprowadzić do wytwarzania w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, w przypadku, gdy wytwórca wziął udział w aukcji przeprowadzonej dla instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW,
  • zwiększenie mocy zainstalowanej nie może zwiększyć maksymalnych mocy właściwych – na mocy art. 77 ust. 5 ustawy OZE – przy ustalaniu, przez ministra właściwego do spraw energii, cen referencyjnych.

Forma aktualizacji oferty

Aktualizacja oferty następuje przez złożenie Prezesowi URE odpowiedniego oświadczenia wytwórcy.

Termin aktualizacji oferty  w aukcji OZE

Oświadczenie wytwórcy o aktualizacji oferty następuje nie później niż w terminie 30 dni przed dniem pierwszej sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcyjnego systemu wsparcia.

Kiedy oferta nie podlega aktualizacji?

Oferta nie podlega aktualizacji, jeżeli została złożona po terminie lub nie spełnia warunków określonych w art. 79 ust. 9 ustawy OZE, tj. nie mieści się w zakresie aktualizacji i jej warunków.

Uzasadnienie dla wprowadzonej zmiany

Najnowszą nowelizacją ustawy OZE, ustawodawca zliberalizował zakres związania zwycięską ofertą aukcyjną przez dopuszczenie jej do jednorazowej aktualizacji. W uzasadnieniu do projektu do zmiany ustawy OZE można przeczytać, że „zmiany wynikają ze złożonego procesu inwestycyjnego, dla którego określenie precyzyjnej daty zakończenia inwestycji na etapie składania oferty jest niemożliwe. Tym samym pozwala się uczestnikom modyfikować ofertę na dalszym etapie w taki sposób, aby wskazanie daty przystąpienia do systemu było bardziej precyzyjne”. Wprowadzoną zmianę należy ocenić pozytywnie, ponieważ stanowi ona wyraz zachęty do inwestowania w budowę i uruchomienie instalacji odnawialnego źródła energii. Każda regulacyjna zachęta do inwestowania w energię odnawialną jest szansą na zwiększenie wzrostu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i tym samym stwarza możliwość zrealizowania unijnych celów w zakresie wzrostu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych mieszczących się w celach określanych jako „3×20” (pakietu klimatycznego w ramach którego do 2020 r. należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, zwiększyć efektywność energetyczną oraz wypromować energię ze źródeł odnawialnych w odniesieniu do źródeł konwencjonalnych).


[1] Dz.U. poz. 1524

[2] w zakresie dozwolonym przez nowe brzmienie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2389 ze zm.; dalej: jako ustawa OZE

drukuj