Decyzje o wywłaszczeniu nieruchomości z Ustawy z 1958 r. nadal w mocy

Decyzje wydawane przez naczelnika gminy albo prezydenta (lub naczelnika) miasta w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości budzą wątpliwości co do skutków jakie wywołują na właścicieli nieruchomości i podmioty na rzecz których były wydane. Czy właściciele mogą żądać ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem oraz czy przysługują im roszczenia negatoryjne. Ostatnie orzecznictwo SN rozstrzygnęło wątpliwości w tym zakresie.

Przedsiębiorstwo obrotu stroną postępowania w sprawie o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej

Po nowelizacji prawa energetycznego z 2007 r. w wyniku wyodrębniano przedsiębiorstwa obrotu i dystrybucji energii powstała wątpliwość co do ustalenia które z nich powinno być stroną w postępowaniu o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, a także czy ma na to wpływ typ umowy zawartej przez odbiorcę. Kwestię tę rozstrzygnął SN wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Bezpłatne uprawnienia do emisji dla instalacji wytwarzającej energię elektryczną

W projekcie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych pojawiły się nowe zasady mające obowiązywać w okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2013-2020. Niejasności które zawiera powyższa regulacja w zakresie przesłanek uprawniających do bezpłatnej emisji dla instalacji wytwarzającej energię elektryczną mogą powodować odrzucanie przez Komisję Europejską wniosków w całości.

Obowiązek utrzymywania zapasów paliw przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła – cz. 2

Obowiązek utrzymywania zapasów paliw niesie za sobą szereg innych obowiązków powiązanych. Przedsiębiorcy energetyczni zobowiązani są m.in. do przekazywania odpowiednich informacji Prezesowi URE. Jakiego typu informacje i w jakich sytuacjach należy przekazywać? Jakie grożą sankcje za niewywiązywanie się z obowiązku? Czy pomimo przekazywania informacji, URE prowadzi kontrole przedsiębiorstw?

Obowiązek utrzymywania zapasów paliw przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła – cz. 1

Prawo energetyczne nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii lub ciepła obowiązek utrzymywania określonej ilości zapasów paliw, tak by zapewnić utrzymanie ciągłości dostaw. Jakiego rodzaju zapasy są objęte regulacją? Gdzie zapasy winny być gromadzone? Jakie wyjątki przewidział ustawodawca?

Projekt Ustawy o OZE – Inteligentne opomiarowanie

Nowy Projekt Ustawy o OZE zakłada zainstalowanie u 80% odbiorców końcowych liczników zdalnego opomiarowania. Proces ten miałby trwać do 2020 r. i tym samym zakończyć erę odczytywania stanu liczników przez inkasentów. Jednakże Prezes URE zgłosił szereg zastrzeżeń dotyczących regulacji związanych z inteligentnym opomiarowaniem.

Granice niezależności operatorów systemowych

Jednym z założeń Unii Europejskiej jest dążenie do utworzenia w ramach wspólnoty rynku energii, który jest konkurencyjny, funkcjonalny, dbając przy tym o bezpieczeństwo dostaw energii. Dążąc do osiągnięcia tego celu wprowadza się liczne regulacje ograniczające podmioty gospodarcze, jak np. w zakresie kontroli i nadzoru spółki macierzystej nad spółką zależną pełniącą rolę operatora. Na tym tle powstaje pytanie o zakres niezależności przyznanej operatorom systemowym?

Nowelizacja art. 9D Prawa energetycznego – nowe zasady unbundlingu

Z dniem 11 września 2013 weszła w życie nowa ustawa prawo energetyczne, nazywana „małym trójpakiem energetycznym”. Największą zmianą jaką wprowadza jest obowiązek oddzielenia działalności związanej z obrotem i dystrybucją energii, mający służyć zwiększeniu konkurencji na rynku energii. Na jakich zasadach będzie opierał się ten proces, zwany unbundlingiem?

W jakiej formie sąd może rozstrzygnąć zażalenie na postanowienie Prezesa URE?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie regulują jaką formę winno mieć orzeczenie sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie Prezesa URE. Jest to bardzo istotne, szczególnie wówczas, gdy od orzeczenia chcemy się odwołać i odpowiednio dobrać środek zaskarżenia. Orzecznictwo SN wskazuje w jakiej formie powinno być wydane orzeczenie, w zależności od charakteru rozstrzyganej sprawy.