Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: o jakich ważnych terminach aukcyjnego systemu wsparcia powinien pamiętać wytwórca?

W tym roku zostanie zorganizowana i przeprowadzona ostatnia aukcja dotycząca sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2018 r. o odnawialnych źródłach energii. Z przepisów ustawy wynika, że ostatnia aukcja powinna być rozstrzygnięta nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r . Świadczy to o tym, że – co do zasady – Prezes URE zorganizuje i przeprowadzi aukcje w: 2019, 2020 oraz 2021 roku, co pozwala stwierdzić, że na zasadach konstytuowanych ustawą OZE przeprowadzone zostaną 3 aukcje.

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE

Nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z OZE, rozwiązania usprawniające funkcjonowanie systemu aukcyjnego oraz inne istotne zmiany dla korzystających z systemów aukcyjnych, małych wytwórców energii elektrycznej z OZE i podmiotów zamierzających wybudować elektrownie wiatrowe - o tym, i o innych zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy o OZE z dnia 7 czerwca 2018 roku.

Ocena inwestycji OZE pod kątem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed i po 25 września 2010 r.

W ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzono zasadę, zgodnie z którą w przypadku gdy na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, powinny one zostać uwzględnione w studium oraz miejscowym planie. W toku postępowań administracyjnych można się spotkać z istotnymi rozbieżnościami w stosowaniu tych nowych regulacji.

Projekt Ustawy o OZE – Inteligentne opomiarowanie

Nowy Projekt Ustawy o OZE zakłada zainstalowanie u 80% odbiorców końcowych liczników zdalnego opomiarowania. Proces ten miałby trwać do 2020 r. i tym samym zakończyć erę odczytywania stanu liczników przez inkasentów. Jednakże Prezes URE zgłosił szereg zastrzeżeń dotyczących regulacji związanych z inteligentnym opomiarowaniem.