W dniu 22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych[1] ; dalej: ustawa, a dopiero po 1,5 roku obowiązywania ustawy weszło w życie – w dniu 30 lipca 2019 r. – rozporządzenie ministra energii z dnia 16 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego[2] ; dalej: rozporządzenie.

Obowiązek przeprowadzenia badań technicznych

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy:

stacje ładowania i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez UDT”.

UWAGA Obowiązek przeprowadzenia badania technicznego aktualizuje się na następujących etapach:

1)      przed oddaniem do eksploatacji stacji ładowania lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego = badanie techniczne wstępne

2)      każdorazowo w przypadku naprawy lub modernizacji stacji ładowania lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego = badanie techniczne eksploatacyjne

Jak rozumieć naprawę stacji ładowania lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego?

[3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia]

 • przywrócenie urządzenia do stanu pierwotnego bez wprowadzenia zmian parametrów technicznych lub konstrukcyjnych
 • prace polegające jedynie na wymianie części lub podzespołów urządzenia na części lub podzespoły o takich samych parametrach i charakterystykach lub spełniające wymagania producenta nie podlegają badaniu technicznemu

Jak rozumieć modernizację stacji ładowania lub infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego?

[art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy]

[art. 3 ust. 2 rozporządzenia]

 • zwiększenie punktów ładowania
 • zmiana miejsca zainstalowania punktu ładowania w stacji lub infrastrukturze
 • zmiana konstrukcji urządzenia, zastosowanych materiałów lub parametrów technicznych urządzenia, w stosunku do pierwotnie ustalonych pod warunkiem, że prace te nie stanowią wytworzenia nowego urządzenia

Infrastruktura objęta obowiązkiem przeprowadzenia badań technicznych

Obowiązkiem badań technicznych objęte są dwie grupy urządzeń:

 • stacje ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy
 • punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 17 w zw. z pkt 3 ustawy

Czym jest stacja ładowania?

Zgodnie z art. 2 pkt 27 ustawy stacja ładowania to:

a) urządzenie budowlane obejmujące punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej moc, związane z obiektem budowlanym lub

b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy

– wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, wraz ze stanowiskiem postojowym oraz, w przypadku gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej (w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne), instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego”.

Czym jest punkt ładowania?

Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 17 ustawy przez punkt ładowania rozumie się:

urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu”.

Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 18 i 19 ustawy, punkt ładowania o normalnej mocy to:

punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych

a: „punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW” to punkt ładowania o dużej mocy.

Elementy, które kwalifikują dany punkt (bądź punkty) ładowania jako stację ładowania to:

 • oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania
 • stanowiska postojowe
 • w przypadku, gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej: instalacje prowadzące od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego  (PAMIĘTAJ: ustawa nie wymaga, aby stacja ładowania była przyłączona do sieci dystrybucyjnej)

UWAGA Zakwalifikowanie punktu bądź punktów ładowania jako stacji ładowania powoduje objęcie ich badaniem technicznym przeprowadzanym przez UDT.

Które stacje ładowania podlegają badaniom przeprowadzanym przez UDT?

Wymagania techniczne dla stacji i punktów ładowania określone w rozporządzeniu dotyczą:

 • ogólnodostępnej stacji ładowania: jest to stacja ładowania dostępna na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego[3] (art. 2 pkt 6 ustawy)
 • nieogólnodostępnej stacji ładowania: jest to każda stacja, która nie jest ogólnodostępną stacją ładowania, podlega badaniom technicznym jeżeli jest wyposażona w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania wraz ze stanowiskiem postojowym (a contrario: nieogólnodostępne stacje ładowania, które nie są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług ładowania, nie podlegają badaniom technicznym)

Opinia w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej instalacji z wymaganiami technicznymi dla stacji i punktów ładowania

PAMIĘTAJ Przed przystąpieniem do budowy stacji ładowania można wystąpić z wnioskiem do Prezesa UDT o opinię w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji z wymaganiami technicznymi określonymi w rozporządzeniu

Punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego

UWAGA Nie każdy punkt ładowania podlega badaniu technicznemu przeprowadzanym przez UDT. Takiemu badaniu podlegają punkty ładowania, które tworzą infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy, infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego to:

punkt ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczone do ładowania lub tankowania, w szczególności autobusów zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym

w tym zakresie zarówno punkty ładowania wodoru, jak i punkty tankowania wodoru kwalifikuje się jako infrastrukturę ładowania drogowego transportu publicznego jeżeli przeznaczone są w szczególności do ładowania lub tankowania autobusów zeroemisyjnych, które wykorzystywane są w transporcie publicznym, a więc w sferze realizacji zadań publicznych, z którymi wiąże się wydatkowanie środków publicznych, w tym publiczny transport zbiorowy rozumiany jako: „powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej”[*]

SKUTEK WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA

12 miesięcy (tj. do 30 lipca 2020 r.) na dostosowanie przez podmioty eksploatujące stacje i punkty ładowania tych urządzeń do wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu  oraz złożenie wniosku do UDT:

 • o przeprowadzenie badania zezwalającego na dalszą eksploatację: dotyczy podmiotów, które w dniu 22 lutego 2018 r. eksploatowały stacje lub punkty ładowania
 • o przeprowadzenie badania zezwalającego na rozpoczęcie lub ich dalszą eksploatację: dotyczy podmiotów, które rozpoczęły budowę lub eksploatację lub punktów ładowania po 22 lutego 2018 r. a przed 30 lipca 2019 r.

[*] M. Swora (red.), Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Komentarz. Warszawa 2019, s. 35.

[1] t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1124

[2] Dz. U. z 2019 r. poz. 1316

[3] art. 2 pkt 6 ustawy

drukuj