32% UDZIAŁU ENERGII Z OZE DO 2030 ROKU


15 czerwca 2018

Instytucje unijne porozumiały się co do kształtu przepisów znowelizowanej Dyrektywy w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. Dyrektywy OZE).

czytaj dalej ...

słupy wysokiego napięcia wzdłuż drogi na tle zachodu słońca

Kolejna nowelizacja ustawy o OZE

Ewa Rostkowska
21 czerwca 2018

7 czerwca 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja”, „Ustawa nowelizująca”). Celem nowelizacji jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.)

czytaj dalej ...

Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w świetle ustawy o elektromobilności

Tomasz Banaszak
1 czerwca 2018

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), dalej „Ustawa” wprowadza szereg nowych rozwiązań wymagających współpracy przedsiębiorstw energetycznych (w tym operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego) i jednostek samorządu terytorialnego.

czytaj dalej ...

USTAWA O ELEKTROMOBILNOŚCI JUŻ OBOWIĄZUJE


22 lutego 2018

W dniu 22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z założeniami, ma ona stworzyć warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce.

czytaj dalej ...

połączone ze sobą metalowe zębate koła

Czy spółki shared service w grupach energetycznych powinny stosować Pzp?

Ewa Rostkowska, Maciej Gramza
13 marca 2018

W wyroku z 5 października 2017 roku (C-567/15) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) analizuje status prawny podmiotu zależnego od instytucji zamawiającej (np. spółki w grupie kapitałowej), którego istotna część przychodów pochodzi z realizacji zamówień wykonywanych na rzecz spółki matki*. Nowa interpretacja z dużym prawdopodobieństwem rozszerzy krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

czytaj dalej ...

Elektrownie fotowoltaiczne bez konieczności wykazywania warunku „dobrego sąsiedztwa”

Szymon Jagustyn
13 grudnia 2017

Na przestrzeni ostatnich lat w rozstrzygnięciach organów administracji architektoniczno – budowlanej, a także orzeczeniach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych spotkać się można było z poglądem, iż uzyskanie warunków zabudowy dla instalacji fotowoltaicznych wymagać musi spełnienia tzw. zasady „dobrego sąsiedztwa” (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dalej „u.p.z.p.”). W praktyce oznaczało to, że w celu uzyskania zgody na lokalizację elektrowni fotowoltaicznej na obszarze, dla którego nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor winien wykazać, że planowana inwestycja stanowi kontynuację istniejącej funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym z odwołaniem do gabarytów i formy architektonicznej istniejących obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu

czytaj dalej ...

szereg turbin wiatrowych na niebiesko białych gór

Stanowisko Prezesa URE

w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”

Szymon Jagustyn
27 listopada 2017

Prezes URE mając na celu ujednolicenie interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wydał dwie informacje w sprawie definiowania pojawiającego się ww. ustawach pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej.

Na podstawie informacji Prezesa URE nr 44/2016 r. z dnia 21 września 2016 r. wyjaśniono, iż moc zainstalowana elektryczna to określona przez producenta moc znamionowa (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażona w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW).

czytaj dalej ...

Nowe rozporządzenie o zasadach sporządzania audytów energetycznych


23 listopada 2017

Rozporządzenie reguluje zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

czytaj dalej ...

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI KATEDRY I ZAKŁADU PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO UAM ORAZ UW

„KONTROLA DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SFERZE GOSPODARKI”


25 października 2016

Marta Stachowiak (UAM), Alicja Paluszyńska (UAM), część I . W dniach 29-30 września w Sali Senatu UAM odbyła się Konferencja Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”. Konferencję otworzyła dr hab. Katarzyna Kokocińska, która powitała gości i wspomniała o jubileuszu […]

czytaj dalej ...