Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Kancelaria GJW!

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Kancelaria GJW!


30 marca 2018

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy Kancelaria GJW!

czytaj dalej ...

połączone ze sobą metalowe zębate koła

Czy spółki shared service w grupach energetycznych powinny stosować Pzp?

Ewa Rostkowska, Maciej Gramza
13 marca 2018

W wyroku z 5 października 2017 roku (C-567/15) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) analizuje status prawny podmiotu zależnego od instytucji zamawiającej (np. spółki w grupie kapitałowej), którego istotna część przychodów pochodzi z realizacji zamówień wykonywanych na rzecz spółki matki*. Nowa interpretacja z dużym prawdopodobieństwem rozszerzy krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

czytaj dalej ...

Elektrownie fotowoltaiczne bez konieczności wykazywania warunku „dobrego sąsiedztwa”

Szymon Jagustyn
13 grudnia 2017

Na przestrzeni ostatnich lat w rozstrzygnięciach organów administracji architektoniczno – budowlanej, a także orzeczeniach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych spotkać się można było z poglądem, iż uzyskanie warunków zabudowy dla instalacji fotowoltaicznych wymagać musi spełnienia tzw. zasady „dobrego sąsiedztwa” (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dalej „u.p.z.p.”). W praktyce oznaczało to, że w celu uzyskania zgody na lokalizację elektrowni fotowoltaicznej na obszarze, dla którego nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inwestor winien wykazać, że planowana inwestycja stanowi kontynuację istniejącej funkcji zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym z odwołaniem do gabarytów i formy architektonicznej istniejących obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu

czytaj dalej ...

szereg turbin wiatrowych na niebiesko białych gór

Stanowisko Prezesa URE

w sprawie stosowania pojęcia „mocy zainstalowanej elektrycznej”

Szymon Jagustyn
27 listopada 2017

Prezes URE mając na celu ujednolicenie interpretacji przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, wydał dwie informacje w sprawie definiowania pojawiającego się ww. ustawach pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej.

Na podstawie informacji Prezesa URE nr 44/2016 r. z dnia 21 września 2016 r. wyjaśniono, iż moc zainstalowana elektryczna to określona przez producenta moc znamionowa (rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażona w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW).

czytaj dalej ...

Nowe rozporządzenie o zasadach sporządzania audytów energetycznych


23 listopada 2017

Rozporządzenie reguluje zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

czytaj dalej ...

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI KATEDRY I ZAKŁADU PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO UAM ORAZ UW

„KONTROLA DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SFERZE GOSPODARKI”


25 października 2016

Marta Stachowiak (UAM), Alicja Paluszyńska (UAM), część I . W dniach 29-30 września w Sali Senatu UAM odbyła się Konferencja Katedry i Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki”. Konferencję otworzyła dr hab. Katarzyna Kokocińska, która powitała gości i wspomniała o jubileuszu […]

czytaj dalej ...

Weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej


12 października 2016

Ustawa dotyczy m.in. zadań jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej oraz zasad przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ustawa reguluje także zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności

czytaj dalej ...

Ocena inwestycji OZE pod kątem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed i po 25 września 2010 r.

Szymon Jagustyn
11 października 2016

Przygotowanie inwestycji polegającej na budowie instalacji odnawialnego źródła energii wymaga od inwestora spełnienia szeregu wymagań, w tym zawartych w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przygotowanie inwestycji w oparciu o istniejący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wiąże się z oceną dopuszczalność lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z OZE na danym obszarze. W przypadku sprzeczności zamierzenia z wytycznymi planu, jego realizacja nie będzie możliwa bez wcześniejszej zmiany planu.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż w chwili obecnej, patrząc kategoriami inwestora, mamy czynienia z dwoma rodzajami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają od zainteresowanego oraz organów administracji publicznej nieco odmiennej interpretacji. Umiejętne ich rozróżnienie uchronić może stronę od wysuwania błędnych wniosków w zakresie dopuszczalności zamierzenia inwestycyjnego.

czytaj dalej ...

Nowelizacja prawa energetycznego


8 sierpnia 2016

ak informuje kancelaria prezydenta nowelizacja dotyczy systemowego uporządkowania rynku paliw ciekłych, zwiększenia kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, uporządkowania rynku gazu ziemnego, rozszerzenia obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego oraz wprowadzenia nowej formy prawnej realizacji tego obowiązku (tzw. umowa biletowa).

czytaj dalej ...