Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na 2021 rok

W tym roku zostanie zorganizowana i przeprowadzona ostatnia aukcja dotycząca sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zgodnie z zasadami ustanowionymi w ustawie z dnia 20 lutego 2018 r. o odnawialnych źródłach energii[1]; dalej: ustawa OZE. Z przepisów wskazanej ustawy wynika, że ostatnia aukcja powinna być rozstrzygnięta nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r.[2] . Świadczy to o tym, że – co do zasady – Prezes URE zorganizuje i przeprowadzi (w oparciu o zasady wynikające z ustawy OZE) aukcje w: 2019, 2020 oraz 2021 roku, co pozwala stwierdzić, że na zasadach konstytuowanych ustawą OZE przeprowadzone zostaną 3 aukcje (odpowiednio w: 2019 r., 2020 r. oraz w 2021 r.).

Co to oznacza dla wytwórców?
 
♦ dla wytwórców, którzy korzystają z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów), a więc mają uruchomioną instalację OZE i produkowali energię elektryczną ze źródeł odnawialnych przed 1 lipca 2016 r., oznacza to, iż mogą „w każdej chwili” odpowiedzieć na ogłoszenie o aukcji i złożyć deklarację o przystąpieniu do aukcji dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
♦ dla wytwórców, którzy nie mają uruchomionej instalacji OZE, a planują taką wybudować i uruchomić oznacza to, że muszą odpowiednio ocenić czas trwania procedur występujących w budowlanym procesie inwestycyjnym (m. in. uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę), tak aby skutecznie przejść tzw. procedurę prekwalifikacji, w ramach której uzyskają zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
 
Co ze wsparciem finansowym po 2021 r.?
 

Po roku 2021 Polska, jako kraj członkowski UE, będzie mogła nadal wspierać wytwórców energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ponieważ takie wsparcie przewiduje najnowsza dyrektywa unijna, tj. dyrektywa PE i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych[3]. Założeniem ustawodawcy unijnego jest jednak stopniowe ograniczanie wsparcia finansowego przysługującego wytwórcom energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w celu uczynienia rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych rynkiem konkurencyjnym (art. 3 dyrektywy 2018/2001), zatem przed polskim ustawodawcą wyzwanie w postaci przyjęcia nowych zasad wsparcia spójnych z tymi ustanowionymi w dyrektywie 2018/2001. Implementacja tej dyrektywy powinna nastąpić do 30 czerwca 2021 r.

Do kiedy należy sprzedać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych?

W jakim (maksymalnym) okresie wytwórca zobowiązany jest sprzedać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych? Terminy ustanowione ustawą nowelizującą z 2019 r.

Wytwórca, który decyduje się złożyć ofertę w aukcji, zobowiązuje się – w treści tej oferty – że sprzeda w określonym terminie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Ustawa OZE uzależnia maksymalny okres, w którym wytwórca musi sprzedać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (aby uniknąć kary pieniężnej), od tego, czy wytwarzanie następuje w instalacji OZE już uruchomionej, czy w instalacji OZE, która zostanie wybudowana po wyborze oferty wytwórcy w danej aukcji.
 
I tak:
♦ wytwórcy, którzy korzystają z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów), a więc mają uruchomioną instalację OZE i produkowali energię elektryczną ze źródeł odnawialnych przed 1 lipca 2016 r., zobowiązani są do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym nastąpiło zamknięcie sesji aukcji

♦ wytwórcy, którzy nie mają uruchomionej instalacji OZE, a planują taką wybudować i uruchomić zobowiązani są do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w maksymalnych terminach określonych w ustawie:

do 24 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dotyczy wytwarzania energii promieniowania słonecznego
do 33 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dotyczy wytwarzania energii wiatru na lądzie
do 72 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dotyczy wytwarzania energii wiatru na morzu
do 42 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji dotyczy wytwarzania energii z pozostałych źródeł odnawialnych

UWAGA: Ustawodawca ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wydłużył terminy dotyczące sprzedaży energii odnawialnej produkowanej w instalacji OZE uruchomionej po wygranej aukcji
zwycięzców aukcji z 2018 r. obowiązują krótsze terminy (18 miesięcy: dotyczy wytwarzania energii promieniowania słonecznego; 30 miesięcy: dotyczy wytwarzania energii wiatru na lądzie; 72 miesiące: dotyczy wytwarzania energii wiatru na morzu; 36 miesięcy: dotyczy wytwarzania energii z pozostałych źródeł odnawialnych

W jakim okresie wytwórca musi rozliczyć sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych?

Ustawodawca przewiduje dwa terminy na rozliczenie sprzedanej energii
♦ 1 rok w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego, wytwórca informuje Prezesa URE o ilości energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jaką sprzedał w poprzednim roku kalendarzowym w ramach systemu aukcyjnego

♦ 3 lata rozliczenie obowiązku sprzedaży w ramach aukcyjnego systemu wsparcia w ilości określonej przez niego w ofercie, następuje po zakończeniu okresu każdych pełnych 3 lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie oraz po zakończeniu okresu wsparcia

UWAGA: W przypadku rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych po raz pierwszy w trakcie roku (tj. w innej dacie niż 1 stycznia danego roku kalendarzowego), pierwszy pełny okres rozliczeniowy obejmie ten rok (a dokładnie jego część) oraz następujące po nim trzy pełne lata kalendarzowe. Następne okresy rozliczeniowe będą obejmowały kolejne trzy pełne lata kalendarzowe od zakończenia pierwszego okresu realizacji oferty, z kolei rozliczenie ostatniego okresu następuje po zakończeniu okresu wsparcia

Okresy 1-roczny i 3-letni: kiedy wytwórcy grozi sankcja w postaci kary pieniężnej?

Ze strony wytwórców pojawiają się pytania o to, czy Prezes URE może nałożyć karę pieniężną jeżeli w danym roku kalendarzowym sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej będzie mniejsza niż ilość zadeklarowana w zwycięskiej ofercie? Odpowiedź na takie pytanie inwestorów jest jedna: ustawa OZE nie przyznaje Prezesowi URE kompetencji do wymierzenia kary pieniężnej za sprzedaż mniejszej ilości energii elektrycznej w danym (jednym) roku kalendarzowym w stosunku do wielkości zadeklarowanej w ofercie.Ustawodawca przewidział rozliczenia cząstkowe w ramach cykli 3-letnich oraz rozliczenie całościowe po zakończeniu okresu wsparcia, przy czym ustawodawca nie przewidział sankcji w przypadku, gdy dany wytwórca nie sprzeda energii elektrycznej w cyklu jednego roku kalendarzowego. Wytwórca podlega karze dopiero wówczas jeżeli nie dokonał sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie przewyższającym 85% ilości energii elektrycznej określonej w ofercie w 3-letnim okresie rozliczeniowym (art. 169 pkt 15 ustawy OZE).


[1] t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2389 ze zm.[2] art. 92 ustawy OZE[3] Dz. Urz. UE L 328/82

drukuj