W dniu 29.08.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw1 (dalej: nowelizacja ustawy OZE z 2019 r.), która przepisem art. 26 wprowadziła tzw. „klauzulę zawieszającą”. Wymienionym przepisem ustawodawca „zawiesił” stosowanie niektórych przepisów ustawy OZE (w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy OZE z 2019 r.) dotyczących wsparcia finansowego wytwórców do czasu zajęcia stanowiska przez Komisję Europejską oceniającego wprowadzone zmiany pod kątem dopuszczalnej pomocy publicznej.

Aukcyjny system wsparcia OZE w ocenie Komisji Europejskiej

Pomoc publiczna w aukcyjnym systemie wsparcia została notyfikowana Komisji Europejskiej w listopadzie 2015 r.2 Komisja Europejska, w dniu 13.12.2017 r.3, zaakceptowała aukcyjny system wsparcia przyznawany (zgodnie z pierwotnym brzmieniem ustawy OZE) w okresie od 1.07.2016 r. do 30.06.2021 r.4

Jakie zmiany wprowadza “klauzula zawieszająca” w systemie aukcyjnym OZE 2019?

Nowelizacja ustawy OZE z 2019 r. wprowadziła kilka kluczowych zmian w aukcyjnym systemie wsparcia OZE. Ustawodawca m. in.:

  • nakazał uwzględnić – w ramach kumulacji pomocy publicznej – wyłącznie tę pomoc, która została przyznana od 1.10.2005 r.5, tj. od momentu przyznawania pomocy publicznej w formie zielonych certyfikatów,
  • wydłużył dopuszczalny wiek urządzeń wchodzących w skład danej instalacji OZE, służących do wytwarzania energii elektrycznej6,
  • przewidział możliwość dokonania jednokrotnej aktualizacji zwycięskiej oferty aukcyjnej7 (zobacz: https://regulacjewenergetyce.pl/nowe-prawo-wytworcy-do-aktualizacji-oferty-w-aukcji-oze-szansa-na-osiagniecie-celu-3×20/),
  • wydłużył okres wsparcia z 31.12.2035 r. na 30.06.2039 r.8

Jednocześnie ustawodawca „zawiesił” stosowanie wprowadzonych zmian do momentu, aż Komisja Europejska zajmie stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy OZE. Zgodnie z art. 26 nowelizacji ustawy OZE z 2019 r. wynika bowiem, że:

przepisów (art. 39 ust. 4, art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9-12 oraz art. 92 ust. 6 pkt 1 ustawy OZE) w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach z rynkiem wewnętrznym albo uznania przez Komisję Europejską, że zmiany w tych przepisach nie stanowią nowej pomocy publicznej”.

Informacja Prezesa URE nr 82/2019: w zaplanowanych na grudzień 2019 r. aukcjach wytwórcy wezmą w nich udział na nowych zasadach

Zgodnie z informacją Prezesa URE nr 82/2019 z dnia 13.11.2019 r.9 w sprawie możliwości stosowania wybranych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii objętych tzw. „klauzulą zawieszającą” zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy OZE z 2019 r.  w ocenie Komisji Europejskiej (z dnia 31.10.2019 r.) „mają charakter czysto administracyjny i nie pociągają za sobą konieczności powiadomienia Komisji o wystąpieniu nowej pomocy publicznej”.

Prezes URE poinformował, że: w aktualnym stanie prawnym, zastosowanie znajdują przepisy art. 39 ust. 4, art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9-12 oraz art. 92 ust. 6 pkt 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu wynikającym z tegorocznej nowelizacji tej ustawy.

Stanowisko Komisji Europejskiej oznacza, że oferenci, których oferty zwyciężą w aukcjach przeprowadzonych w latach 2019, 2020 oraz 2021 r. będą beneficjentami aukcyjnego systemu wsparcia na korzystniejszych, wprowadzonych nowelizacją ustawy OZE z 2019 r., zasadach, a pobrana przez nich pomoc publiczna będzie zgodna z unijnym prawem pomocy publicznej.

 

 

1 Dz. U. poz.1524.

2 Polish suport scheme for RES and relief for energy – intensive users; SA. 43697 (2015/N).

3 Informacja prasowa IP/17/6261 dostępna na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5261

4 Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu: Dz. Urz. UE 2019/C 127/01.

5 Art. 39 ust. 4 ustawy OZE.

6 Art. 74 ust. 1 ustawy OZE.

7 Art. 79 ust. 9-12 ustawy OZE.

8 Art. 92 ust. 6 pkt 1 ustawy OZE.

9 Także: informacja Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 6.11.2019 r. „Zielone światło dla aukcji OZE”; https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/zielone-swiatlo-dla-aukcji-oze

 

drukuj